Informacje w sprawie kanalizacji

Poniżej zamieszczamy pytanie ws. kanalizacji w Zielątkowie skierowane do Wójta Gminy Suchy Las przez radnego Pawła Tyrkę oraz odpowiedź otrzymaną od Kierownika Referatu Budowlano-Inwestycyjnego UG

W związku z licznymi pytaniami  kierowanymi do mnie przez mieszkańców Zielątkowa dotyczącymi budowy sieci kanalizacji sanitarnej proszę o informację dotyczącą terminu zakończenia prac projektowych, terminu zorganizowania zebrania wiejskiego na którym zostanie przedstawiony projekt oraz terminu ogłoszenia i rozstrzygnięcia przetargu na wykonanie powyższej inwestycji. Ponadto w nawiązaniu do wcześniejszych rozmów proszę informacje dotyczącą równoległego wykonawstwa sieci informatycznej światłowodowej.
Proszę o zgodę na zamieszczenie treści Pana odpowiedzi na stronie

internetowej Zielątkowa.

Pozdrawiam,
__________________________________________________________________

Paweł Tyrka

Radny Rady Gminy Suchy Las

Odpowiedź

BUDOWA PEŁNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ WRAZ Z DROGAMI W MIEJSCOWOŚCI
ZIELĄTKOWO
W związku z planowaną realizacją w/w Inwestycji w miesiącu czerwcu zostanie ogłoszony przetarg nieograniczony w formule “zaprojektuj i wybuduj”, gdzie Wykonawca podpisze umowę na część projektową i część budowlano-montażową dla kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami,
kanalizacji deszczowej i budowę dróg w miejscowości Zielątkowo. Planowany termin zawarcia umowy sierpień 2016r. Termin wykonania I etapu dokumentacji marzec 2017, rozpoczęcie realizacji
robót budowlano-montażowych kwiecień 2017r. Planowany termin zakończenia inwestycji na terenie miejscowości Zielątkowo IV kwartał 2018r. W Wieloletnim Planie Finansowym Gminy Suchy Las pod pozycją: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z drogami w Golęczewie i Zielątkowie (BI/WPF/0001) zabezpieczone są środki na w/w inwestycję. Inwestycja jest również współfinansowana w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami – przez Spółkę AQUANET , która ma na realizację tej inwestycji zabezpieczone środki w Planie Inwestycyjnym Spółki. (Zielątkowo kwota 8 mln zł) 

Z pozdrowieniami
Aurelia Szczęsna
Kierownik Referatu Budowlano-Inwestycyjnego